Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Phù Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 25 25 0 0 100 %
Tháng 11 52 52 0 0 100 %
Tháng 10 53 50 3 0 100 %
Tháng 9 33 33 0 0 100 %
Tháng 8 61 58 2 1 98.4 %
Tháng 7 28 27 1 0 100 %
Tháng 6 51 51 0 0 100 %
Tháng 5 65 65 0 0 100 %
Tháng 4 258 235 23 0 100 %
Tháng 3 92 68 24 0 100 %
Tháng 2 30 29 1 0 100 %
Tháng 1 8 8 0 0 100 %