Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Liêm Tuyền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 77 76 1 0 100 %
Tháng 11 74 73 1 0 100 %
Tháng 10 119 116 3 0 100 %
Tháng 9 88 86 2 0 100 %
Tháng 8 176 176 0 0 100 %
Tháng 7 107 104 3 0 100 %
Tháng 6 90 90 0 0 100 %
Tháng 5 72 72 0 0 100 %
Tháng 4 88 88 0 0 100 %
Tháng 3 45 45 0 0 100 %
Tháng 2 64 64 0 0 100 %
Tháng 1 11 11 0 0 100 %