Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Liêm Tiết

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 16 16 0 0 100 %
Tháng 11 44 44 0 0 100 %
Tháng 10 48 48 0 0 100 %
Tháng 9 73 73 0 0 100 %
Tháng 8 48 48 0 0 100 %
Tháng 7 56 56 0 0 100 %
Tháng 6 121 121 0 0 100 %
Tháng 5 88 81 0 7 92 %
Tháng 4 65 64 1 0 100 %
Tháng 3 48 48 0 0 100 %
Tháng 2 54 53 0 1 98.1 %
Tháng 1 51 50 1 0 100 %