Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Liêm Chung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 22 22 0 0 100 %
Tháng 11 137 137 0 0 100 %
Tháng 10 133 133 0 0 100 %
Tháng 9 142 142 0 0 100 %
Tháng 8 173 173 0 0 100 %
Tháng 7 152 152 0 0 100 %
Tháng 6 159 158 1 0 100 %
Tháng 5 127 124 3 0 100 %
Tháng 4 72 72 0 0 100 %
Tháng 3 89 89 0 0 100 %
Tháng 2 104 104 0 0 100 %
Tháng 1 50 50 0 0 100 %