Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Liêm Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 79 77 2 0 100 %
Tháng 8 11 11 0 0 100 %
Tháng 7 32 31 1 0 100 %
Tháng 6 34 34 0 0 100 %
Tháng 5 112 112 0 0 100 %
Tháng 4 88 87 1 0 100 %
Tháng 3 111 111 0 0 100 %
Tháng 2 68 68 0 0 100 %
Tháng 1 37 37 0 0 100 %