Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Lê Hồng Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 3 3 0 0 100 %
Tháng 5 462 461 1 0 100 %
Tháng 4 615 611 3 1 99.8 %
Tháng 3 293 288 5 0 100 %
Tháng 2 135 134 0 1 99.3 %
Tháng 1 81 81 0 0 100 %