Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Lê Hồng Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 2 2 0 0 100 %
Tháng 11 26 26 0 0 100 %
Tháng 10 86 86 0 0 100 %
Tháng 9 125 125 0 0 100 %
Tháng 8 168 168 0 0 100 %
Tháng 7 230 224 6 0 100 %
Tháng 6 282 282 0 0 100 %
Tháng 5 462 461 1 0 100 %
Tháng 4 615 611 3 1 99.8 %
Tháng 3 293 288 5 0 100 %
Tháng 2 135 134 0 1 99.3 %
Tháng 1 81 81 0 0 100 %