Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Lam Hạ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 3 3 0 0 100 %
Tháng 10 22 18 4 0 100 %
Tháng 9 105 52 53 0 100 %
Tháng 8 48 40 7 1 97.9 %
Tháng 7 66 53 13 0 100 %
Tháng 6 146 141 5 0 100 %
Tháng 5 7 7 0 0 100 %
Tháng 4 105 105 0 0 100 %
Tháng 3 53 53 0 0 100 %
Tháng 2 28 28 0 0 100 %
Tháng 1 2 2 0 0 100 %