Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Kim Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 28 28 0 0 100 %
Tháng 11 99 61 38 0 100 %
Tháng 10 240 188 52 0 100 %
Tháng 9 59 59 0 0 100 %
Tháng 8 59 59 0 0 100 %
Tháng 7 88 88 0 0 100 %
Tháng 6 117 117 0 0 100 %
Tháng 5 66 66 0 0 100 %
Tháng 4 55 55 0 0 100 %
Tháng 3 26 26 0 0 100 %
Tháng 2 73 73 0 0 100 %
Tháng 1 31 31 0 0 100 %