Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Đinh Xá

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 99 99 0 0 100 %
Tháng 8 143 143 0 0 100 %
Tháng 7 90 90 0 0 100 %
Tháng 6 59 59 0 0 100 %
Tháng 5 122 122 0 0 100 %
Tháng 4 116 116 0 0 100 %
Tháng 3 62 62 0 0 100 %
Tháng 2 83 83 0 0 100 %
Tháng 1 29 27 1 1 96.6 %