Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Châu Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 90 90 0 0 100 %
Tháng 11 128 128 0 0 100 %
Tháng 10 146 144 2 0 100 %
Tháng 9 105 105 0 0 100 %
Tháng 8 174 174 0 0 100 %
Tháng 7 158 157 1 0 100 %
Tháng 6 125 125 0 0 100 %
Tháng 5 121 119 2 0 100 %
Tháng 4 132 132 0 0 100 %
Tháng 3 152 152 0 0 100 %
Tháng 2 105 104 1 0 100 %
Tháng 1 3 3 0 0 100 %