Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Châu Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 7 7 0 0 100 %
Tháng 5 121 119 2 0 100 %
Tháng 4 132 132 0 0 100 %
Tháng 3 152 152 0 0 100 %
Tháng 2 105 104 1 0 100 %
Tháng 1 3 3 0 0 100 %