Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Xuân Khê

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 99 99 0 0 100 %
Tháng 11 99 99 0 0 100 %
Tháng 10 101 101 0 0 100 %
Tháng 9 157 157 0 0 100 %
Tháng 8 136 136 0 0 100 %
Tháng 7 30 29 0 1 96.7 %
Tháng 6 67 67 0 0 100 %
Tháng 5 23 23 0 0 100 %
Tháng 4 73 73 0 0 100 %
Tháng 3 96 96 0 0 100 %
Tháng 2 93 93 0 0 100 %
Tháng 1 26 24 2 0 100 %