Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tiến Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 101 99 2 0 100 %
Tháng 8 169 166 3 0 100 %
Tháng 7 136 136 0 0 100 %
Tháng 6 130 126 4 0 100 %
Tháng 5 133 133 0 0 100 %
Tháng 4 73 72 1 0 100 %
Tháng 3 121 118 3 0 100 %
Tháng 2 118 117 1 0 100 %
Tháng 1 20 18 2 0 100 %