Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Phú Phúc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 4 4 0 0 100 %
Tháng 11 58 58 0 0 100 %
Tháng 10 49 49 0 0 100 %
Tháng 9 57 57 0 0 100 %
Tháng 8 72 71 1 0 100 %
Tháng 7 80 80 0 0 100 %
Tháng 6 127 127 0 0 100 %
Tháng 5 72 72 0 0 100 %
Tháng 4 162 162 0 0 100 %
Tháng 3 154 153 1 0 100 %
Tháng 2 12 12 0 0 100 %
Tháng 1 20 20 0 0 100 %