Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nhân Thịnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 20 20 0 0 100 %
Tháng 11 32 32 0 0 100 %
Tháng 10 43 43 0 0 100 %
Tháng 9 29 29 0 0 100 %
Tháng 8 100 99 0 1 99 %
Tháng 7 47 47 0 0 100 %
Tháng 6 34 34 0 0 100 %
Tháng 5 62 61 1 0 100 %
Tháng 4 49 49 0 0 100 %
Tháng 3 24 23 1 0 100 %
Tháng 2 24 24 0 0 100 %
Tháng 1 12 12 0 0 100 %