Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nhân Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 13 13 0 0 100 %
Tháng 11 30 30 0 0 100 %
Tháng 10 38 38 0 0 100 %
Tháng 9 75 75 0 0 100 %
Tháng 8 104 104 0 0 100 %
Tháng 7 117 117 0 0 100 %
Tháng 6 129 129 0 0 100 %
Tháng 5 48 48 0 0 100 %
Tháng 4 30 30 0 0 100 %
Tháng 3 49 49 0 0 100 %
Tháng 2 43 43 0 0 100 %
Tháng 1 33 33 0 0 100 %