Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nhân Khang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 2 2 0 0 100 %
Tháng 11 34 34 0 0 100 %
Tháng 10 42 41 1 0 100 %
Tháng 9 62 57 5 0 100 %
Tháng 8 101 97 4 0 100 %
Tháng 7 119 114 5 0 100 %
Tháng 6 86 86 0 0 100 %
Tháng 5 52 43 9 0 100 %
Tháng 4 44 42 2 0 100 %
Tháng 3 108 102 6 0 100 %
Tháng 2 33 33 0 0 100 %
Tháng 1 17 17 0 0 100 %