Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nhân Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 24 24 0 0 100 %
Tháng 11 235 233 2 0 100 %
Tháng 10 89 88 1 0 100 %
Tháng 9 41 41 0 0 100 %
Tháng 8 51 50 1 0 100 %
Tháng 7 41 38 3 0 100 %
Tháng 6 32 30 2 0 100 %
Tháng 5 23 16 3 4 82.6 %
Tháng 4 30 29 1 0 100 %
Tháng 3 28 27 1 0 100 %
Tháng 2 18 18 0 0 100 %
Tháng 1 20 19 1 0 100 %