Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nhân Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 19 17 2 0 100 %
Tháng 11 28 25 3 0 100 %
Tháng 10 27 23 4 0 100 %
Tháng 9 36 27 9 0 100 %
Tháng 8 46 41 5 0 100 %
Tháng 7 45 35 10 0 100 %
Tháng 6 50 40 10 0 100 %
Tháng 5 48 38 10 0 100 %
Tháng 4 40 29 11 0 100 %
Tháng 3 81 76 5 0 100 %
Tháng 2 48 40 8 0 100 %
Tháng 1 21 20 1 0 100 %