Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nguyên Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 26 26 0 0 100 %
Tháng 11 54 54 0 0 100 %
Tháng 10 46 46 0 0 100 %
Tháng 9 84 84 0 0 100 %
Tháng 8 156 156 0 0 100 %
Tháng 7 145 144 1 0 100 %
Tháng 6 184 184 0 0 100 %
Tháng 5 90 90 0 0 100 %
Tháng 4 109 108 1 0 100 %
Tháng 3 54 54 0 0 100 %
Tháng 2 75 75 0 0 100 %
Tháng 1 10 10 0 0 100 %