Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Đức Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 60 60 0 0 100 %
Tháng 11 108 108 0 0 100 %
Tháng 10 146 136 10 0 100 %
Tháng 9 155 155 0 0 100 %
Tháng 8 129 129 0 0 100 %
Tháng 7 152 145 7 0 100 %
Tháng 6 127 127 0 0 100 %
Tháng 5 58 58 0 0 100 %
Tháng 4 30 27 3 0 100 %
Tháng 3 34 30 4 0 100 %
Tháng 2 62 47 15 0 100 %
Tháng 1 21 21 0 0 100 %