Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Đạo Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 7 7 0 0 100 %
Tháng 9 20 20 0 0 100 %
Tháng 8 139 139 0 0 100 %
Tháng 7 76 76 0 0 100 %
Tháng 6 102 101 1 0 100 %
Tháng 5 104 103 1 0 100 %
Tháng 4 66 66 0 0 100 %
Tháng 3 74 71 3 0 100 %
Tháng 2 32 31 1 0 100 %
Tháng 1 8 6 2 0 100 %