Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Đạo Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 23 23 0 0 100 %
Tháng 11 38 38 0 0 100 %
Tháng 10 58 58 0 0 100 %
Tháng 9 20 20 0 0 100 %
Tháng 8 139 139 0 0 100 %
Tháng 7 76 76 0 0 100 %
Tháng 6 102 101 1 0 100 %
Tháng 5 104 103 1 0 100 %
Tháng 4 66 66 0 0 100 %
Tháng 3 74 71 3 0 100 %
Tháng 2 32 31 1 0 100 %
Tháng 1 8 6 2 0 100 %