Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả Huyện Lý Nhân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 296 259 37 0 100 %
Tháng 4 196 186 10 0 100 %
Tháng 3 259 225 34 0 100 %
Tháng 2 140 113 27 0 100 %
Tháng 1 105 93 12 0 100 %