Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả Huyện Lý Nhân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 179 117 62 0 100 %
Tháng 11 179 154 25 0 100 %
Tháng 10 229 209 20 0 100 %
Tháng 9 51 28 23 0 100 %
Tháng 8 242 156 86 0 100 %
Tháng 7 128 99 29 0 100 %
Tháng 6 228 171 57 0 100 %
Tháng 5 296 259 37 0 100 %
Tháng 4 196 186 10 0 100 %
Tháng 3 259 225 34 0 100 %
Tháng 2 140 113 27 0 100 %
Tháng 1 105 93 12 0 100 %