Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Vĩnh trụ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 5 5 0 0 100 %
Tháng 5 107 101 6 0 100 %
Tháng 4 76 73 3 0 100 %
Tháng 3 124 117 7 0 100 %
Tháng 2 96 90 6 0 100 %
Tháng 1 48 43 5 0 100 %