Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nhân Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 6 6 0 0 100 %
Tháng 11 70 70 0 0 100 %
Tháng 10 71 71 0 0 100 %
Tháng 9 39 38 1 0 100 %
Tháng 8 53 52 0 1 98.1 %
Tháng 7 38 38 0 0 100 %
Tháng 6 58 58 0 0 100 %
Tháng 5 65 65 0 0 100 %
Tháng 4 50 50 0 0 100 %
Tháng 3 82 82 0 0 100 %
Tháng 2 41 41 0 0 100 %
Tháng 1 37 37 0 0 100 %