Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hợp Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 43 42 1 0 100 %
Tháng 10 35 33 2 0 100 %
Tháng 9 7 7 0 0 100 %
Tháng 8 59 59 0 0 100 %
Tháng 7 19 19 0 0 100 %
Tháng 6 33 32 1 0 100 %
Tháng 5 34 33 1 0 100 %
Tháng 4 137 136 1 0 100 %
Tháng 3 186 184 2 0 100 %
Tháng 2 91 88 3 0 100 %
Tháng 1 15 15 0 0 100 %