Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hòa Hậu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 174 168 6 0 100 %
Tháng 4 144 142 2 0 100 %
Tháng 3 121 108 13 0 100 %
Tháng 2 155 144 11 0 100 %
Tháng 1 63 62 1 0 100 %