Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hòa Hậu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 95 94 1 0 100 %
Tháng 11 138 130 8 0 100 %
Tháng 10 135 135 0 0 100 %
Tháng 9 166 166 0 0 100 %
Tháng 8 265 263 2 0 100 %
Tháng 7 223 222 1 0 100 %
Tháng 6 225 218 5 2 99.1 %
Tháng 5 174 168 6 0 100 %
Tháng 4 144 142 2 0 100 %
Tháng 3 121 108 13 0 100 %
Tháng 2 155 144 11 0 100 %
Tháng 1 63 62 1 0 100 %