Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Chính Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 19 18 1 0 100 %
Tháng 11 21 18 3 0 100 %
Tháng 10 13 13 0 0 100 %
Tháng 9 88 57 31 0 100 %
Tháng 8 69 60 9 0 100 %
Tháng 7 118 113 5 0 100 %
Tháng 6 108 108 0 0 100 %
Tháng 5 64 63 1 0 100 %
Tháng 4 36 35 1 0 100 %
Tháng 3 93 89 4 0 100 %
Tháng 2 52 43 9 0 100 %
Tháng 1 12 7 5 0 100 %