Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bắc Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 35 34 1 0 100 %
Tháng 10 29 28 1 0 100 %
Tháng 9 48 47 1 0 100 %
Tháng 8 99 99 0 0 100 %
Tháng 7 49 49 0 0 100 %
Tháng 6 56 56 0 0 100 %
Tháng 5 48 48 0 0 100 %
Tháng 4 71 71 0 0 100 %
Tháng 3 145 144 1 0 100 %
Tháng 2 53 50 3 0 100 %
Tháng 1 42 41 1 0 100 %