Thống kê chi tiết theo tháng Lãnh đạo Sở TTTT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 18 16 2 0 100 %
Tháng 11 15 15 0 0 100 %
Tháng 10 6 6 0 0 100 %
Tháng 9 8 8 0 0 100 %
Tháng 8 14 13 1 0 100 %
Tháng 7 6 6 0 0 100 %
Tháng 6 15 14 1 0 100 %
Tháng 5 9 9 0 0 100 %
Tháng 4 7 7 0 0 100 %
Tháng 3 7 7 0 0 100 %
Tháng 2 4 4 0 0 100 %