Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Văn Xá

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 75 75 0 0 100 %
Tháng 10 135 135 0 0 100 %
Tháng 9 315 315 0 0 100 %
Tháng 6 14 14 0 0 100 %
Tháng 5 2 0 2 0 100 %
Tháng 4 113 113 0 0 100 %
Tháng 3 164 160 4 0 100 %
Tháng 2 15 15 0 0 100 %