Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tượng Lĩnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 20 20 0 0 100 %
Tháng 8 121 121 0 0 100 %
Tháng 7 42 26 16 0 100 %
Tháng 6 192 192 0 0 100 %
Tháng 5 107 107 0 0 100 %
Tháng 4 120 120 0 0 100 %
Tháng 3 70 70 0 0 100 %
Tháng 2 69 69 0 0 100 %
Tháng 1 26 26 0 0 100 %