Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Quế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 2 1 0 1 50 %
Tháng 11 3 3 0 0 100 %
Tháng 10 220 220 0 0 100 %
Tháng 9 10 10 0 0 100 %
Tháng 8 132 132 0 0 100 %
Tháng 7 55 55 0 0 100 %
Tháng 6 36 36 0 0 100 %
Tháng 5 3 2 1 0 100 %
Tháng 4 9 9 0 0 100 %
Tháng 3 12 12 0 0 100 %
Tháng 2 8 8 0 0 100 %
Tháng 1 7 7 0 0 100 %