Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị Trấn Ba Sao

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 201 201 0 0 100 %
Tháng 8 90 90 0 0 100 %
Tháng 7 92 92 0 0 100 %
Tháng 6 122 122 0 0 100 %
Tháng 5 96 96 0 0 100 %
Tháng 4 103 103 0 0 100 %
Tháng 3 135 132 3 0 100 %
Tháng 2 71 71 0 0 100 %
Tháng 1 14 14 0 0 100 %