Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thụy Lôi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1 1 0 0 100 %
Tháng 11 9 9 0 0 100 %
Tháng 10 36 36 0 0 100 %
Tháng 9 60 60 0 0 100 %
Tháng 8 27 27 0 0 100 %
Tháng 7 13 13 0 0 100 %
Tháng 6 45 45 0 0 100 %
Tháng 5 20 20 0 0 100 %
Tháng 4 56 56 0 0 100 %
Tháng 3 51 51 0 0 100 %
Tháng 2 51 51 0 0 100 %
Tháng 1 11 11 0 0 100 %