Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thi Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 35 35 0 0 100 %
Tháng 11 13 13 0 0 100 %
Tháng 10 28 28 0 0 100 %
Tháng 9 62 62 0 0 100 %
Tháng 8 44 44 0 0 100 %
Tháng 7 29 29 0 0 100 %
Tháng 6 94 94 0 0 100 %
Tháng 5 99 99 0 0 100 %
Tháng 4 141 141 0 0 100 %
Tháng 3 53 53 0 0 100 %
Tháng 2 38 38 0 0 100 %
Tháng 1 5 5 0 0 100 %