Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 21 16 5 0 100 %
Tháng 11 52 52 0 0 100 %
Tháng 10 118 118 0 0 100 %
Tháng 9 48 48 0 0 100 %
Tháng 8 63 61 2 0 100 %
Tháng 7 53 53 0 0 100 %
Tháng 6 55 55 0 0 100 %
Tháng 5 39 39 0 0 100 %
Tháng 4 47 47 0 0 100 %
Tháng 3 143 143 0 0 100 %
Tháng 2 30 28 1 1 96.7 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %