Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tân Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 80 80 0 0 100 %
Tháng 8 44 44 0 0 100 %
Tháng 7 6 6 0 0 100 %
Tháng 6 64 64 0 0 100 %
Tháng 5 148 147 1 0 100 %
Tháng 4 155 155 0 0 100 %
Tháng 3 184 184 0 0 100 %
Tháng 2 130 129 1 0 100 %
Tháng 1 3 3 0 0 100 %