Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nhật Tựu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 1 1 0 0 100 %
Tháng 9 52 51 0 1 98.1 %
Tháng 8 128 128 0 0 100 %
Tháng 6 143 143 0 0 100 %
Tháng 5 48 48 0 0 100 %
Tháng 4 29 29 0 0 100 %
Tháng 3 16 16 0 0 100 %
Tháng 2 33 31 2 0 100 %