Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nhật Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 114 114 0 0 100 %
Tháng 11 141 141 0 0 100 %
Tháng 10 186 186 0 0 100 %
Tháng 9 72 72 0 0 100 %
Tháng 8 101 101 0 0 100 %
Tháng 7 124 124 0 0 100 %
Tháng 6 64 64 0 0 100 %
Tháng 5 140 140 0 0 100 %
Tháng 4 100 100 0 0 100 %
Tháng 3 57 57 0 0 100 %
Tháng 2 58 58 0 0 100 %
Tháng 1 31 31 0 0 100 %