Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nhật Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 72 72 0 0 100 %
Tháng 8 101 101 0 0 100 %
Tháng 7 124 124 0 0 100 %
Tháng 6 64 64 0 0 100 %
Tháng 5 140 140 0 0 100 %
Tháng 4 100 100 0 0 100 %
Tháng 3 57 57 0 0 100 %
Tháng 2 58 58 0 0 100 %
Tháng 1 31 31 0 0 100 %