Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ngọc Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 126 126 0 0 100 %
Tháng 8 246 246 0 0 100 %
Tháng 6 19 19 0 0 100 %
Tháng 4 161 161 0 0 100 %
Tháng 3 26 26 0 0 100 %
Tháng 2 126 118 8 0 100 %
Tháng 1 1 1 0 0 100 %