Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Liên Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 27 27 0 0 100 %
Tháng 11 24 24 0 0 100 %
Tháng 10 18 18 0 0 100 %
Tháng 9 140 140 0 0 100 %
Tháng 8 48 48 0 0 100 %
Tháng 7 50 50 0 0 100 %
Tháng 6 39 39 0 0 100 %
Tháng 5 68 68 0 0 100 %
Tháng 4 70 70 0 0 100 %
Tháng 3 138 138 0 0 100 %
Tháng 2 50 50 0 0 100 %
Tháng 1 5 5 0 0 100 %