Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Lê Hồ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 54 54 0 0 100 %
Tháng 8 122 122 0 0 100 %
Tháng 7 29 29 0 0 100 %
Tháng 6 195 195 0 0 100 %
Tháng 5 289 289 0 0 100 %
Tháng 4 272 272 0 0 100 %
Tháng 3 184 184 0 0 100 %
Tháng 2 103 101 1 1 99 %