Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khả Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 20 20 0 0 100 %
Tháng 11 35 35 0 0 100 %
Tháng 10 25 25 0 0 100 %
Tháng 9 35 35 0 0 100 %
Tháng 8 23 23 0 0 100 %
Tháng 7 29 29 0 0 100 %
Tháng 6 37 37 0 0 100 %
Tháng 5 54 54 0 0 100 %
Tháng 4 32 32 0 0 100 %
Tháng 3 64 63 1 0 100 %
Tháng 2 53 53 0 0 100 %