Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hoàng Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 4 4 0 0 100 %
Tháng 11 10 10 0 0 100 %
Tháng 10 32 32 0 0 100 %
Tháng 9 263 263 0 0 100 %
Tháng 8 18 18 0 0 100 %
Tháng 7 25 25 0 0 100 %
Tháng 6 66 66 0 0 100 %
Tháng 5 52 49 0 3 94.2 %
Tháng 4 38 38 0 0 100 %
Tháng 3 108 105 3 0 100 %
Tháng 2 27 24 3 0 100 %