Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Đại Cương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 2 2 0 0 100 %
Tháng 10 57 57 0 0 100 %
Tháng 9 37 36 0 1 97.3 %
Tháng 8 67 67 0 0 100 %
Tháng 7 45 45 0 0 100 %
Tháng 6 79 79 0 0 100 %
Tháng 5 145 145 0 0 100 %
Tháng 4 198 198 0 0 100 %
Tháng 3 94 94 0 0 100 %
Tháng 2 49 49 0 0 100 %
Tháng 1 10 10 0 0 100 %