Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 2 2 0 0 100 %
Tháng 10 82 82 0 0 100 %
Tháng 8 113 113 0 0 100 %
Tháng 7 147 147 0 0 100 %
Tháng 6 145 145 0 0 100 %
Tháng 5 232 232 0 0 100 %
Tháng 4 202 202 0 0 100 %
Tháng 3 103 103 0 0 100 %
Tháng 2 24 24 0 0 100 %