Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Yên Bắc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 68 68 0 0 100 %
Tháng 11 26 25 1 0 100 %
Tháng 10 1 1 0 0 100 %
Tháng 9 57 57 0 0 100 %
Tháng 8 154 154 0 0 100 %
Tháng 7 265 265 0 0 100 %
Tháng 6 32 31 1 0 100 %
Tháng 5 313 301 12 0 100 %
Tháng 4 199 199 0 0 100 %
Tháng 3 220 220 0 0 100 %
Tháng 2 103 103 0 0 100 %
Tháng 1 29 29 0 0 100 %