Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Đồng Văn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 114 102 12 0 100 %
Tháng 8 187 173 14 0 100 %
Tháng 7 141 141 0 0 100 %
Tháng 6 230 230 0 0 100 %
Tháng 5 340 338 2 0 100 %
Tháng 4 202 202 0 0 100 %
Tháng 3 212 212 0 0 100 %
Tháng 2 75 73 2 0 100 %