Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Trác Văn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 11 11 0 0 100 %
Tháng 10 3 3 0 0 100 %
Tháng 9 38 38 0 0 100 %
Tháng 8 63 63 0 0 100 %
Tháng 7 65 65 0 0 100 %
Tháng 6 164 164 0 0 100 %
Tháng 5 164 164 0 0 100 %
Tháng 4 82 82 0 0 100 %
Tháng 3 97 97 0 0 100 %
Tháng 2 79 79 0 0 100 %
Tháng 1 36 36 0 0 100 %