Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Tiên Nội

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 57 57 0 0 100 %
Tháng 10 130 130 0 0 100 %
Tháng 9 98 98 0 0 100 %
Tháng 8 133 133 0 0 100 %
Tháng 7 284 284 0 0 100 %
Tháng 6 288 288 0 0 100 %
Tháng 5 316 316 0 0 100 %
Tháng 4 201 201 0 0 100 %
Tháng 3 129 129 0 0 100 %
Tháng 2 102 102 0 0 100 %
Tháng 1 14 14 0 0 100 %